23948sdkhjf

Krönika Fredrik Hartmeier: Hur länge gäller ett anbud?”

I affärsrelationer lämnas ofta skriftliga offerter. Det handlar i regel om att leverantören erbjuder sig att sälja en produkt eller utföra en tjänst. Det finns inga krav på hur en offert ska utformas vilket gör att variationerna blir många. En viktig och gemensam fråga, som behandlas översiktligt i denna krönika, är om offerten som lämnats är bindande.

Ett erbjudande, exempelvis en skriftlig offert, benämns i avtalsrättsliga sammanhang som ett anbud. Grundprincipen för ett avtals uppkomst är att en utväxling av anbud och accept sker med samstämmigt innehåll. Denna form för avtalsslut kallas för anbud- och acceptmodellen. Avtalsbundenhet sker alltså i två steg där anbudet igångsätter avtalsmekaniken.

Enligt löftesprincipen är ett anbud bindande vilket innebär att den som lämnat anbudet är bunden sin förklaring av att ingå avtal. En relevant frågeställning är hur länge ett anbud gäller. Om ett anbud inte förenats med en giltighetstid, vilket är att rekommendera, är anbudet giltigt under en skälig tid och i det fall anbudet framställs muntligen ska det som utgångpunkt antas eller avslås omedelbart, varvid anbudet annars förfaller och bundenhet för anbudslämnaren upphör.

För anbudsmottagaren uppkommer ingen bundenhet förrän anbudet eventuellt accepterats. Förutom att accepten ska motsvara anbudets innehåll finns inte heller här några formkrav för acceptens utformning. Anbud kan accepteras muntligen eller skriftligen. Liksom vid ett anbud är det ur bevissynpunkt att föredra att en accept lämnas i skrift till utvisande att ett avtal ingåtts. För vissa typer av avtal finns dock skriftkrav, till exempel köp av fast egendom. Ett muntligt erbjudande om att köpa en fastighet är inte bindande.

I upphandlingssammanhang är den beskrivna avtalsmekaniken något annorlunda. De grundläggande principerna är dock desamma. Lagen om offentlig upphandling (LOU) för med sig särskilda avtalsregler när upphandlingspliktiga organ upphandlar avtal för det allmännas räkning. Vid en offentlig upphandling tillhandahåller den upphandlande myndigheten normalt ett förfrågningsunderlag som likställs vid en uppfordran att i stället lämna anbud. Ett lämnat anbud binder leverantören på samma sätt som tidigare beskrivits. Den upphandlande myndigheten utvärderar sedan anbuden, lämnar en accept och tilldelar kontraktet till den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Till skillnad från vad som gäller för vanliga civilrättsliga avtal har en leverantör som känner sig förfördelad möjlighet att ansöka om överprövning i domstol av den upphandlande myndighetens avtalsingående och begära upphandlingen rättas eller görs om.

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att ett anbud, oavsett i vilken form den lämnats, är juridiskt bindande. Den kanske mest grundläggande principen inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Underlåts detta eller uppträder någon oaktsamt vid avtalsförhandlingar kan detta ligga till grund för skadeståndsskyldighet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.688