23948sdkhjf

Vårdhygien granskad i Region Skåne

Det saknas uppföljning och kontroll av sjukhusstädningen i Region Skåne. Antalet vårdrelaterade infektioner har inte minskat, enligt en granskning.

Revisorerna i Skåne har granskat vårdhygienen i Region Skåne (rapport nr 14 – 2019).

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Skånes styrelser och nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att vårdhygien i Region Skåne bedrivs i enlighet med lagar, beslut, mål och riktlinjer.

Den samlade bedömningen är att det brister i uppföljning och kontroll av vårdhygien internt och andelen vårdrelaterade infektioner (VRI) har inte minskat.

I granskningen konstateras dock att Region Skåne har organiserat sitt arbete med vårdhygien på ett ändamålsenligt sätt. Vårdhygien Skåne uppfattas som närvarande, kompetenta och som ett gott stöd kring frågor om vårdhygien.

Noggrann vårdhygien, det vill säga städning och att personalen följer basala hygienregler som att använda rätt kläder och tvätta/sprita händerna, är avgörande för att undvika VRI.

I granskningen kommer det fram flera punkter som behöver förbättras.

Bland annat saknas det kontroller för att se om personal har tillräcklig kompetens/utbildning inom vårdhygien.

Det görs sällan kontroller eller mätningar över städningen som helhet.

Medarbetare i vården utbildas för att sköta den patientnära städningen. Men det görs inga kontroller över att detta sker på rätt sätt. Det skapar en risk för att verksamheter fortsätta städa på ett felaktigt sätt med brister som följd inom vårdhygienen, refererar Kristianstadsbladet.

Klagomål på städning stannar kvar på lägre nivåer inom vården, och dessa leder sällan vidare till systematiska förbättringar.

Många lokaler är gamla, slitna och svårstädade.

Det saknas en gemensam basnivå i regionen på vad som egentligen gäller för metoder, kvalitet och hur ofta det ska städas.

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler var 81,2 procent. Det innebär att nära två av tio slarvar med hygienen. Det handlar bland annat om att vårdpersonal inte spritar händerna före patientkontakt, inte använder förkläden och handskar på rätt sätt, eller att man rör sig mellan öppenvård och slutenvård utan att byta om enligt klädreglerna.

När det gäller just VRI har Sveriges kommuner och regioner konstaterat att det i hela organisationen bör finnas en utbredd kultur där vårdrelaterade infektioner ses som något oacceptabelt som ska och bör undvikas.

Men Skåne följer det nationella mönstret, det har inte skett någon minskning av dessa infektioner, utan ligger på 9-10 procent. Under 2019 ökade det till drygt 11 procent. Ett undantag är Centralsjukhuset i Kristianstad, som haft en kampanj mot VRI som nu ligger på 8,4 procent.

Revisorerna konstaterar att trots att VRI ökar på sina håll har ingen nämnd eller sjukhusstyrelse gjort några särskilda åtgärder mot dessa. Därför kan politikerna inte ha ansetts agerat på ett adekvat sätt mot dessa infektioner.

Regionservice, som ansvarar för städningen, tänker nu ta fram ett program för att se till att alla anställda har en utbildning inom vårdhygien, samt håller på att ta fram en ny städstandard.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063